UDHBAK 23 Mayıs 2013 Tarihli KTY Değişikliğine Yönelik Hususlar hakkında açıklama yayınlandı

 
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
ANKARA

Sayı : 58909176-220-01-8614
Konu: 23 Mayıs 2013 Tarihli KTY Değişikliğine Yönelik Hususlar 
31/05/2013
 
 
 
Bilindiği üzere, 23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13, 18, 22, 23, 25, 56, 76 ve 78 inci maddeler değiştirilmiş ve anılan Yönetmeliğe Geçici 10 uncu madde eklenmiştir.
Söz konusu Yönetmelik değişiklerinin uygulanması sırasında yeknesaklığın sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulmasını teminen;
 
1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi sekizinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile ilgili olarak:
 
a) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce 35 ton asgari kapasite şartını sağlamayan K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişilere anılan şartı sağlamak için 23 Mayıs 2013 tarihinden önceki Yönetmeliğe göre verilmiş süreler, 23 Mayıs 2013 tarihi itibariyle devam ediyorsa bu yetki belgeleri için asgari kapasite şartının 30 ton olarak, şartın sağlanma süresinin ise Yönetmeliğin 23’ üncü maddesinin yeni haline göre tespit edilmesi,
 
b) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce 35 ton asgari kapasite şartını sağlamayan K1 yetki belgesi sahibi 
gerçek kişilere anılan şartı sağlamak için 23 Mayıs 2013 tarihinden önceki Yönetmeliğe göre 
verilmiş süreler 23 Mayıs 2013 tarihinden önce tamamlanmış ancak yetki belgeleri henüz iptal 
edilmemiş o olanların da Yönetmeliğin 23 Mayıs 2013 tarihinde değişen 13’üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendi ile 23’üncü maddesi dikkate alınarak asgari kapasite şartını sağlamayan yetki belgelerinin Yönetmeliğin 78’inci maddesinin beşinci fıkrasına göre iptal edilmesi ve bu bende göre iptal edilen K türü yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin geçici 10’uncu maddesi hükümlerinin uygulanmaması,
 
2. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin sonuna eklenen onsekizinci fıkrayla ilgili olarak; A, F, G, H, L, M, N, P ve R türü yetki belgelerinden, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen fiziki yer ve mekan şartlarını sağlamayanlar için Yönetmeliğin 78 inci maddesinin 9 uncu fıkrası kapsamında işlem tesis edilmesi,
 
3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ilgili olarak:
 
a) Yetki belgesi geçerlilik süresi bittiği halde, yetki belgesi geçerlilik tarihinden itibaren 540 takvim günü geçmemiş olan tüm yetki belgesi yenileme işlemlerinin 23 Mayıs 2013 tarihinde değişmiş olan Yönetmeliğin 18’inci maddesinin ikinci fıkrasının yeni haline göre yapılması,
 
b) Yönetmeliğin 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında 23 Mayıs 2013 tarihinde yapılan değişiklik öncesi belirtilen sürelerin aşılmış olması halinde, söz konusu yetki belgesi; yenileme hakkı kaybedilmiş yetki belgesi durumuna düşmüş iken bazı Bölge Müdürlüklerimizce söz konusu yetki belgeleri için ayrıca iptal kararı alınmış ise bu yetki belgeleriyle ilgili 23 Mayıs 2013 tarihli Yönetmelik değişikliği nedeniyle her hangi bir işlem yapılmadan Genel Müdürlüğümüzden görüş istenilmesi,
 
 c) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce unvan ve/veya vergi numarası değişikliği yapılmış olan yetki belgeleri, 19’uncu maddeye göre bir başka yetki belgesine dönüştürülmüş olan yetki belgeleri, 20’nci ve 22’nci maddelere göre düzenlenmiş yetki belgeleriyle ilgili olarak yenileme taleplerinde işlem yapmadan önce Genel Müdürlüğümüzden görüş istenilmesi,
 
4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan değişiklikle ilgili olarak:
 
a) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce 22’nci maddeye göre yapılmış olan işlemler için yetki belgesi sahibine durumlarını mevzuata uygun hale getirmek için verilmiş süreler var ise bu sürelerin sonuna kadar beklenilmesi ve bu süre sonunda da durumlarını mevzuata uygun hale getirmeyen yetki belgelerinin, mevzuatta tanınan süreler kullanıldığı için Yönetmeliğin 78’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre doğrudan iptal edilmesi,
 
b) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce 22’nci maddeye göre yapılmış olan işlemler için yetki belgesi sahibine durumlarını düzeltmek için verilmiş süreleri tamamlamış ancak henüz iptal edilmemiş yetki belgelerinin, mevzuatta tanınan süreler kullanıldığı için Yönetmeliğin 78’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre doğrudan iptal edilmesi,
 
5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklikle ilgili olarak:
 
a) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce yetki belgesi asgari kapasite şartını kaybetmiş olup bu şartı sağlamak için yetki belgesi sahiplerine verilmiş 90 günlük süre henüz tamamlanmamış olan yetki  belgeleri için verilmiş olan süreler de dahil olmak üzere 540 takvim günlük sürenin dikkate alınması,
 
b) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce yetki belgesi asgari kapasite şartını kaybetmiş olup bu şartı sağlamak için yetki belgesi sahiplerine verilmiş 90 günlük süreyi de tamamlamış olduğu haldehenüz iptal edilmemiş olan yetki belgeleri için, Yönetmeliğin 23 Mayıs 2013 tarihinde değiştirilmiş 23’üncü madde hükümlerine göre işlem yapılması,
 
6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 10 ile ilgili olarak:
 
a) 23 Mayıs 2013 tarihinde Yönetmeliğin 18’inci maddesinde yapılan değişikliğe göre yetki belgesi 
geçerlilik tarihinden itibaren 540 takvim günü geçmiş veya iptal edilmiş olan K türü yetki 
belgeleri için 30 Nisan 2014 tarihine kadar yazılı olarak talep edilmesi ve Yönetmelikte ön 
görülen şartların sağlanması halinde yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret 
tahsil edilerek, ücretin tahsil edildiği tarihten başlamak üzere 5 yıl geçerli yetki belgesi 
düzenlenmesi,
 
b) 23 Mayıs 2013 tarihinden önceki Yönetmeliğe göre yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş 
ancak Yönetmeliğin değiştirilmiş 18’inci maddesinin yeni haline göre yenileme hakkına sahip 
olan K türü yetki belgeleri için; yetki belgesi geçerlilik tarihinden itibaren henüz 270 takvim  gününü geçirmemiş olan K türü yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretin %5’i ücret 
alınarak; 270 takvim gününü geçirmiş olan K türü yetki belgeleri için ise geçirilen süreye 
bakılmaksızın 30 Nisan 2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat edilmesi ve yönetmelikte ön 
görülen şartların sağlanması halinde yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret 
tahsil edilerek, ücretin tahsil edildiği tarihten başlamak üzere 5 yıl geçerli yetki belgesi 
düzenlenmesi,
 
c) 23 Mayıs 2013 tarihinden önce unvan ve/veya vergi numarası değişikliği yapılmış olan yetki 
belgeleri, 19’uncu maddeye göre bir başka yetki belgesine dönüştürülmüş olan yetki belgeleri, 
20’nci ve 22’nci maddelere göre düzenlenmiş olan yetki belgeleriyle ilgili olarak Geçici Madde 
10’a göre yapılacak taleplerde işlem yapmadan önce Genel Müdürlüğümüzden görüş istenilmesi,
 
d) Yetki belgesine verilmiş muafiyetler varsa söz konusu muafiyetlerin Geçici Madde 10’a göre 
işlem yapılan yetki belgeleri için geçerli sayılmaması,
 
e) Adi ortaklara ait iptal edilmiş olan K türü yetki belgeleri, 30 Ekim 2012 tarih ve 
B.11.0.KDG.0.10.00.00-220.02-20519 sayılı Makam olurunda belirtildiği gibi, ancak diğer ortakların tek bir ortak lehine tüm haklarından feragat ettiklerine dair noter onaylı muvaffakatname vermeleri ve Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yetki belgesinin 
devredileceği kişi tarafından sağlanması; sadece ortakların veya ortaklardan bir kısmının kurduğu veya ortağı olduğu bir tüzel kişilik adına devir yapılabilmesi için ise adi ortaklıkta ortak olup, yetki belgesinin devredileceği tüzel kişilikte ortak olmayan diğer kişinin/kişilerin, diğer ortağın/ortakların lehine tüm haklarından feragat ettiklerine dair noter onaylı muvaffakatname vermeleri ve Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yetki belgesinin devredileceği tüzel kişilik tarafından sağlanması halinde Yönetmeliğin Geçici Madde 10 hükümlerine göre işlem yapılması,gerekmektedir.
 
 
 
Yukarıda belirtilen uygulamalar doğrultusunda, Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemindegerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Bilgilerinizi, gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
 
M. Habib SOLUK
Bakan a.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami