TGP. Trafik Güvenliği Platformu Karayolu TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ KOMİTESİ STRATEJİ BELGESİ yayınlandı.

                                                            

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ PLATFORMU (TGP)

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ KOMİTESİ STRATEJİ BELGESİ

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ PLATFORMU

Ülkemizde karayollarında meydana gelen çarpışmalar, ölümler ve yaralanmalar hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemizde mevcut trafik güvenliği sistemimiz, hastane verileri de dahil olmak üzere halen günde yaklaşık 30, yılda ise 10 bin civarında ölüm üretmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde son zamanlarda karayolu kayıplarının yükselen grafiği durdurulabilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu ulaştırma alanında yayınlanan Beyaz Kitap hedefleri doğrultusunda 2001-2010 yılları arasında karayolu ölümlerini yaklaşık %50 oranında azaltmayı başarmıştır. Bu başarıda öncelikle istatistiksel bir hedefin belirlenmesi, ardından trafik güvenliğini ilgilendiren tüm unsurların bir arada değerlendirilmesi ve ilgili kurumların faaliyetlerinin toplumda farkındalık oluşturan etkili kampanyalarla ve sivil katılımla desteklenmesi dikkat çekmektedir.

Karayollarında kayıpların azaltılabilmesi için başta eğitim, denetim, karayolu yapımı ve acil yardım olmak üzere ilgili tüm bileşenlerin oluşturduğu trafik güvenliği sisteminin bütüncül olarak ele alınması zorunludur. Türkiye’de %50 hedefinin uyarlandığı, 2012/16 sayılı Başbakanlı Genelgesi ekinde yürürlüğe konulan ve 2011-2020 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, trafik güvenliği sistemimizin gelişmiş ülkelerin standartlarına yaklaştırılmasında önemli bir köşe taşıdır ve sistemi oluşturan tüm bileşenlerin işlevselliklerinde etkinliğin ve koordinasyonun artırılmasının yanı sıra, sivil toplumla işbirliğini ve ülke genelinde trafik güvenliğine dair farkındalık oluşturucu faaliyetlerin düzenlenmesini önermektedir.

Bu öneri ışığında, Eylem Planını koordine eden Eşgüdüm Kurulu’nun 1’inci Toplantısında, iş dünyası, medya ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Trafik Güvenliği Platformu oluşturulması ve bu platform aracılığıyla ülke genelinde trafik güvenliği alanında farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yürütülmesine karar verilmiş, nihayet 3 Nisan 2013 tarihinde Platformun açılışı Sayın Başbakanımızın da katıldığı bir törenle yapılmıştır.

Kurulan platformun temel hedefi 2020 yılına kadar karayolu ölümlerinin %50 oranında azaltılmasıdır. Bu hedefe uygun olarak, trafik güvenliği politika ve stratejilerinin belirlenmesi, trafik kuralı ihlallerinin etkileri hakkında toplumda farkındalık oluşturulması, trafik güvenliği konusunda toplumsal duyarlılığın artırılarak trafik kültürünün geliştirilmesi, trafik denetimlerinin gerekliliği konusunda kamuoyu algısının güçlendirilmesi ve denetim süreçlerine destek sağlanarak kapasite ve etkinliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Bu hedeflere ulaşmak için, Trafik Güvenliği Platformu tarafından koordinesi ve sekretaryası yürütülen 11 alt komite oluşturulmuştur. Bu komitelerin her bir kendi misyon, vizyon, hedefler ve performans ölçütlerini ortaya koyacak ve bu hedefleri gerçekleştirecek faaliyetler icra edecektir.

 

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda oluşturulmuş olan Trafik Güvenliği Platformu’nun 11 komitesinden biri de Taşımacılık Sektörü Komitesidir.

TGP’nin 2020 yılına kadar karayolu ölümlerinin %50 oranında azaltılması hedefi uyarınca, 2014 yılında hız ve emniyet kemeri konularına odaklanılması kararlaştırılmıştır. Platformun komitelerinden biri olarak, Taşımacılık Sektörü Komitesi bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla kısa ve uzun vadedeki amaç, hedef ve faaliyetlerini belirlemek için Strateji belgesini oluşturmuştur. Komite üyelerinin oy birliği ile hazırlanan strateji belgesinde yer alan amaç, hedef ve faaliyetler aşağıda verilmektedir.

 

AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER

AMAÇ 1

Taşımacılık sektöründeki mesleklerin ve sivil toplum kuruluşlarının karar mekanizmalarındaki temsillerinin arttırılması

Karayolu taşımacılığına ilişkin politikaların belirlendiği merkezi ve yerel karar mekanizmalarında, bu politikaların uygulamalarına kısmen muhatap olan ulaştırma alanında mesleki faaliyette bulunan meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının seslerinin duyulabilmesi ve görüşlerinin etkin düzeyde paylaşılabilmesi alınan kararların isabetliliğini ve uygulanabilirliğini artıracaktır. Bu nedenle, bu kuruluşların karar mekanizmalarında temsil haklarının çoğaltılması gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için;

Hedef 1. UKOME’lerde ve diğer il/ilçe trafik komisyonlarında taşımacılık sektörü temsilcilerinin üye olarak katılımlarının arttırılması

FAALİYETLER

Faaliyet 1. 2014 yılında, konuyla ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin katılacağı bir çalıştayın yapılması

Faaliyet 2. Konuyla ilgili mevzuat taramasının yapılması ve oluşturulacak gerekçeyle birlikte gerekli değişiklik önerilerinin ilgili kurumlarla paylaşılması

 

AMAÇ 2

Profesyonel sürücülerin eğitimlerinin arttırılması

Şoförlerin mesleki açıdan eğitimli olması, ulaşım hizmetlerindeki kalitenin artmasına doğrudan etki edecektir. Bu amaca ulaşmak için

Hedef 1. Ulusal Meslek Standartları’na uygun eğitim ve belge verilmesinin zorunlu hale getirilmesi

FAALİYETLER

Faaliyet 1. Yükseköğretimde lisans programları açılması YÖK ile gerekli yazışmaların yapılması

Faaliyet 2. İstihdama ilişkin konuların değerlendirilmesi için İŞ-KUR ile birlikte çalışmaların başlatılması

Faaliyet 3. Askerlik süresinde mesleki eğitimlerin verilebilmesi konusunun değerlendirilmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte çalışmaların başlatılması

Faaliyet 4. Verilmekte olan eğitimlerin ulusal meslek standartlarına uygun hale getirilmesi için mevzuat değişikliği yapılması ve denetim prosedürlerinin oluşturulması[1]

 

AMAÇ 3

Şoförlük Ulusal Meslek Standartlarının uygulanabilmesinin hayata geçirilmesi

Profesyonel sürücünün, diğer deyişle ticari araç kullanan sürücülerin yani şoförlerin sunduğu taşıma hizmetinin kalitesini ve seviyesini yükseltmek, güvenliğini ve konforunu artırmak, halkla ilişkilerini geliştirmek, korsan şoförlüğü ve korsan taşımacılığı engellemek mesleki eğitim ve sertifikalandırma ile mümkündür.

Bu amaçla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 2012 yılında, TESK çatısı altında ve Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) ile yaptığı sözleşme kapsamında, “şoförlük ulusal meslek standartları” çalışmalarını başlatmıştır. 2013 yılında taksi, minibüs, servis aracı, kamyon ve otobüs şoförlük ulusal meslek standartları; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır. MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından “meslek standartları” incelenmiş ve MYK Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. Standartlar, 26 Aralık 2013 tarihli ve 28863(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu standartlar uygulamada da geçerli olmalıdır.

Ayrıca, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde profesyonel sürücülere uygulanmakta olan periyodik eğitimlerle ilgili olarak, ulusal mevzuatımızın AB standartlarıyla uyumlaştırılması gerekmektedir. Mevzuat uyumu neticesinde sürekli karayollarında araç kullanan şoförlerin belirli periyotlarla eğitilmeleri, böylelikle karayollarında daha güvenli sürücülük yapmaları sağlanacaktır. Bu amaca ulaşmak için;

Hedef 1. SRC belgeleri ile ulusal meslek standartlarının ilişkilendirilmesi

Hedef 2. SRC eğitim müfredatlarının ulusal meslek standartlarını da kapsaması

Hedef 3. Profesyonel sürücülerin periyodik eğitimlerinin AB mevzuatına uyarlanması

Hedef 4. İlk yardım eğitimlerinin SRC eğitimlerine dahil edilmesi

 

 

FAALİYETLER

Faaliyet 1. Ulusal meslek standartlarının SRC prosedürlerine uyarlanması, SRC eğitimlerinin iyileştirilmesi, eğitim müfredatının meslek standartlarına uygun hale getirilmesi ve ilk yardım eğitimlerinin SRC müfredatına eklenmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile irtibata geçilmesi, UDHB ile birlikte çalışmaların başlatılması

Faaliyet 2. Profesyonel sürücülerin periyodik eğitimlerinin AB mevzuatına uyarlanması ve SRC ile ilişkilendirilmesi konularında mevzuat ve denetim prosedürleri çalışmalarının yürütülmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve UDHB ile birlikte çalışmaların başlatılması

 

AMAÇ 4

Şoförlere verilmiş olan belgelerin sorulması/denetlenmesi

2003 yılında yürürlüğe giren 4925 Sayılı Karayolu Taşımacılık Kanunu’nun ilgili yönetmeliği ile yük ve yolcu taşımacılığı yapabilmek için SRC belgesinin yanı sıra, psikoteknik değerlendirme raporu, sağlık muayenesi belgesi gibi belge ve rapor zorunlulukları getirilmiştir. Ancak bu belgeler yeterince yaygın ve sistemli bir şekilde kontrol edilmemektedir. Oysaki şoförün psikolojik ve fiziksel sağlığının kontrolü, mesleki eğitiminin sağlanması için bu belgelerin kontrolleri çok önemlidir. Bu amaca ulaşmak için;

Hedef 1. Psikoteknik değerlendirme ve sağlık muayenesi raporlarının denetlenme konusunun netlik kazandırılması

FAALİYETLER

Faaliyet 1. Profesyonel sürücülerin psikoteknik değerlendirme ve sağlık muayenesi raporlarının denetlenmesindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla denetim prosedürleri çalışmalarının yürütülmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve UDHB ile birlikte çalışmaların başlatılması

 

AMAÇ 5

Trafik güvenliğine katkı sağlamak adına sosyal sorumluluk projesi

Trafik Güvenliği Platformu’nun bir Komitesi olarak, 2014 yılında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilerek toplumda farkındalık oluşturulması ve trafik güvenliğine dair yapılan faaliyetlerin desteklenmesi gerekmektedir.  Bu amaca ulaşmak için

Hedef 1. TGP’nin 2014 yılı kampanya hedeflerinin değerlendirilmesi ve komitenin paydaşlarının ortak yürütebileceği konunun belirlenmesi

FAALİYETLER

Faaliyet 1. Emniyet kemeri ya da hız odaklı bir projenin başlatılması, başlamış olan projelere komite olarak katkı sağlanması

Faaliyet 2. Kampanya ile ilgili biri ulusal radyolarda ve diğeri de TV kanallarında yayınlanacak, emniyet kemeri kullanımı ve aşırı hız konularındaki yanlış algıların düzeltilmesi konulu iki adet kamu spotu seçilmesi ve üretilmesi

Faaliyet 3. İllerde, ticari sürücülerin trafik güvenliğine dair farkındalıklarını artırıcı eğitimlerin verilebileceği özellikle emniyet kemeri simülasyon aracı, alkol gözlüğü vb. ekipmanların da bulunduğu, trafik polisi tarafından işletilebilecek eğitim alanlarının oluşturulması, bunun için TGP çatısı altında sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve mahalli idarelerle ortak çalışmaların başlatılması

 

AMAÇ 6

Örnek sürücülerin ödüllendirilmesi yoluyla güvenli sürücülüğün teşvik edilmesi

Ülke genelinde il/ilçelerde ayrı ayrı trafik güvenliği haftası törenleri düzenlenmekte, buralarda standart kriterlere dayanmayan ve yerine göre değişen koşullarda yılın şoförleri belirlenmektedir. Güvenli sürüşü özendirmek amacıyla yılın şoförlerinin seçilmesi geleneksel ve kurumsallaşmış bir organizasyona dönüştürülmelidir.

Hedef 1. Yılın şoförü ödül törenlerinin geleneksel ve kurumsal bir organizasyona dönüştürülmesi

 

FAALİYETLER

Faaliyet 1. Her yıl görkemli medyatik bir törenle ilan edilen organizasyonların düzenlenmesi için çalışmaların başlatılması

Faaliyet 2. Ülke genelindeki törenleri koordine edebilecek bir yapı oluşturulması, bu yapının kurumsallaştırılması

Faaliyet 3. Ülke genelinde yapılan yılın şoförünün belirlendiği çalışmalarda bir standardın getirilmesi, gerçekçi kriterlerin belirlenmesi

 

 

AMAÇ 7

Şehirlerarası otobüs taşımacılığı güvenliğinin arttırılması

Son yıllarda şehirlerarası yollardaki ağır sonuçlar doğuran otobüs kazaları/çarpışmaları dikkat çekmektedir. Konunun tüm yönleriyle alınabilmesi için ilgili paydaşların bir araya getirildiği bir yapının oluşturulması ve çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla

Hedef 1. Otobüs kazalarının/çarpışmalarının azaltılması

Hedef 2. Çarpışmaya karışan otobüs firmalarının kamuoyuna duyurulması konusunun değerlendirilmesi

 

 

 

FAALİYETLER

Faaliyet 1. Şehirlerarası otobüs kazalarının nedenleri ve çözüm önerilerinin ortaya konacağı ve karayollarında güvenlik önlemlerinin, denetimlerin etkinliğinin, mesleki eğitimlerin tartışılacağı bir çalışma grubu oluşturulması

Faaliyet 2. Otogar denetimlerinin daha etkin ve kapsamlı yapılması için EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile birlikte çalışmaların başlatılması

Faaliyet 3. Konunun nedenleri ve çözüm önerilerinin belirlenebilmesine yönelik olarak, otobüs kazalarına ilişkin araç türü ve yetki belgesi bilgileri dahil olmak üzere detaylı istatistiklerin derlenmesi ve ilgililerle paylaşımına yönelik çalışmaların başlatılması

Faaliyet 4. Bölünmüş yolların otoyol güvenliği standartlarına yaklaştırılması, özellikle orta refüjlere ve yol kenarlarına bariyer konulması için UDHB KGM ile birlikte çalışmaların başlatılması

Faaliyet 5. Konuyla ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin katılacağı bir çalıştayın yapılması

 

AMAÇ 8

Şoförlerin sağlık kontrollerinin yaptırılması

Şoförlük mesleği ruhsal ve fiziksel olarak yıpratıcı bir meslektir. Trafik güvenliği açısından şoförün sağlıklı olması ve sağlıklı kalabilmesi toplumu da ilgilendiren bir konudur. Bu amaçla

Hedef 1. Şoförlerin düzenli olarak sağlık muayenelerinin yapılmasının sağlanması

Hedef 2. Sürücü kurslarına kayıt için “Sağlık Kurulu Raporu” alınmasının zorunlu olmasının sağlanması,

Hedef 3. SRC Belgesine sahip ticari araç sürücülerinin 45-50-55-60 yıllarında tekrar sağlık raporu almasının ve fiziki uygunluk testinin yapılmasının sağlanması

Hedef 4. 60 Yaşından sonra her yıl sağlık raporu alması ve fiziki uygunluk testinin yaptırmasının zorunlu hale getirilmesi

FAALİYETLER

Faaliyet 1. Sağlık kurulu raporu, muayene ücretlerinin alınmaması ya da devlet tarafından karşılanması için ilgili bakanlıklarla irtibata geçilmesi

Faaliyet 2. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması için mevzuat tarama çalışmalarının başlatılması ve hazırlanan gerekçelerle birlikte gerekli başvuruların yapılması

 

AMAÇ 9

Karayollarında riskli bölge ve durumların bildirilmesi

Karayollarında çeşitli nedenlerle riskli bölgeler ve durumlar olabilmektedir. İlgili Bakanlık bu olumsuzluklardan hemen haberdar olamayabilmektedir. Dolayısıyla tüm yol kullanıcıları açısından güvenliği olumsuz etkileyen, çarpışmalara neden olabilen durumlar oluşmaktadır. Karayollarındaki olumsuzlukların en iyi gözlemcilerinden birisi de sürekli yollarda direksiyon başında olan şoförlerdir. Şoförlerin karayollarındaki olumsuzlukları anında ihbar edebilecekleri bir mekanizmanın kurulması trafik güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla

Hedef 1. Şoförlerin karayollarındaki riskli bölge ve durumları ilgili kurumlara bildirmesi

FAALİYETLER

Faaliyet 1. İhbar sistemi kurulması için EGM ve UDHB Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmaların başlatılması

Faaliyet 2. Teknolojik uygulama/mekanizma geliştirilmesi için ilgili kurumla irtibata geçilmesi (telefon aplikasyonları vb.)

 

AMAÇ 10

Şoförlerin kurum içi denetlenmesi

Büyük şehirlerde, taksi, minibüs, servis aracı, kamyon ve kamyonet vb. kullanan şoförlerin sadece trafik zabıtası tarafında değil, aynı zamanda bağlı oldukları meslek kuruluşu tarafından da denetlenmesi, iç denetim kalitesinin artması açısından önemlidir. Bu amaçla

Hedef 1. TŞOF’a bağlı Odalardan yetkilendirilecek olan personelin, trafikte şoförlük yapan üyelerini trafik ortamındaki hal ve hareketleri, il/ilçe trafik komisyonu kararlarına uygun taşımacılık yapıp yapmadıkları ve gerekli mesleki belgelerinin mevcut olup olmadıklarına dair denetleyebilmelerinin sağlanması

 

FAALİYETLER

Faaliyet 1. İlgili meslek odaları ve EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile birlikte konunun mevzuat açısından uygunluğunun araştırılarak gerekli çalışmaların başlatılması

Faaliyet 2. Şoför Odalarının bağlı üyelerinden trafikte şoförlük yapan minibüs, taksi vb sürücülerinin kural ihlallerini denetlemek amacıyla en az üç kişiden oluşan yetkilendirilmiş denetim ekipleri oluşturması

Faaliyet 3. Taşımacılık Komitesi üyesi tüm kurum ve kuruluşların TGP tarafından oluşturulan Kurumsal Trafik Güvenliği Politikası ve İç Denetim Prosedürlerini uygulamak üzere taahhütte bulunmaları, bunun duyurusunu yapmaları, prosedürü uygulamaya koyan kurum ve kuruluşların yapılacak bir etkinlikle kamuya ilan edilmesi

 

AMAÇ 11

Yük ve yolcu taşımacılığında çalışma ve dinlenme sürelerinin etkin kontrolünün sağlanması

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin maruz kalabilecekleri ve trafik güvenliğini riske atan yorgunlukla mücadele edilmesi amacıyla BM Avrupa Ekonomik Komisyonu’nca hayata geçirilen ve ulusal mevzuatımızın da uyumlaştırıldığı AETR anlaşması, profesyonel sürücülerin süre ve hız denetimlerinin kolaylıkla yapılabilirliğini amaçlamaktadır. Bu denetimler takoğraf kayıtları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Araç içinde saklama zorunluluğu bulunan takoğraf kayıtlarının işyerinde de kayıtları 1 yıl süreyle tutulmak zorundadır. Bunun nedeni, yol kenarında yapılan rasgele denetimlerin yanı sıra, tüm kayıtların tutulduğu işyerinde de gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamak, böylelikle trafik polisinin kontrolüne tabi tutulmasa da işyerinde tutulan kayıtların denetleneceği düşüncesiyle şoförleri ve özel/tüzel kişilikleri hız ve çalışma süresi ihlallerinden caydırmak, trafik polisinin kontrolünden kaçan ihlallerin tespiti sureti ile firma ihlallerinin, haksız rekabetlerinin ve sürücüleri fazla çalışmaya zorlamalarının önüne geçmektir.

Diğer bir ifadeyle, takoğraf denetimlerinin %15-20’lik yükü trafik polislerinin omuzlarındayken, sistemin işlerliği için kalan ağır yük iş müfettişlerinin işyerinde denetim yapmalarıyla üstlenilmektedir. AETR’ye üye ülkelerde iş müfettişleri bu yükümlülüklerini yerine getirirken ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı sistemin işlerliği için en çok önem yüklenen iş müfettişi denetimleri yapılmamaktadır. Bu nedenlerden biri personel yetersizliği, diğeri ise çalışma kanununun AETR ile çelişen hükümlerinin varlığıdır. Buna ilaveten, hız sınırlayıcı cihazlar ile belirli araç kategorilerine göre uyarlanan hızlara ilişkin AB mevzuatı ve uygulamalarının ulusal mevzuata tam olarak uyarlanmamış olması söz konusudur.

Ayrıca, takoğraf cihazlarının çalışır durumda olması, teknik muayenelerde kontrol edilmektedir. TÜVTÜRK muayene istasyonlarındaki kontrollerde takoğrafa ilişkin kusurların tekrar değerlendirilmesi, bunun için denetim personelinin eğitimi ve gerekli teknik cihaz ve donanımların yeterli olup olmadığının ele alınması gerekmektedir.

Yük ve yolcu taşıyan araçların tüm kategorilerdeki araç popülasyonu içindeki oranına nazaran karıştıkları kaza sayısı nispeten az dahi olsa, bu kazaların ölüm ve yaralanmalara ilişkin kayıpları oldukça fazladır. Bu nedenle takoğraf kontrollerinin işyerinde iş müfettişlerince de yapılabilmesi trafik güvenliğinin sağlanması için zorunluluktur ve Ulusal Eylem Planı’nın %50 hedefine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu amaçla

Hedef 1. Takoğraf kontrollerinin yol kenarı denetimlerinin sıklaştırılması ve daha etkin hale getirilmesi

Hedef 2. Takoğraf verilerinin izlenme ve denetlenmesinde güncel teknolojinin kullanılabildiği sistemlerin oluşturulması

Hedef 2. AETR sözleşmesi ve AB müktesebatına tam uyumun sağlanması

Hedef 3. İş Müfettişlerinin işyeri denetimleri yapmak üzere görevlendirilmelerinin sağlanması

Hedef 4. AETR Anlaşması uyarınca istenen ulusal istatistiklerin derlenmesi

Hedef 5. Araç teknik muayenelerinde takoğrafa ilişkin denetimlerin etkinliğinin artırılması 

FAALİYETLER

Faaliyet 1. Takoğraf kontrollerinin yol kenarı denetimlerinin sıklaştırılarak daha etkin hale getirilmesi, bunun paralelinde trafik personelin eğitimlerinin güncellenmesi ve yeterli sayıda veri indirme cihazları, analiz donanım ve yazılımlarının tedarik edilmesi, bu amaçla EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte çalışmaların başlatılması

Faaliyet 2. Denetimlerde kolaylaştırıcı unsur olarak dijital takoğraf kayıtlarına uzaktan (TEDES, AUS, Navigasyon vb üzerinden) erişilebilir, izlenebilir ve denetlenebilir bir sistemin kurulması

Faaliyet 3. Takoğraf kontrolleri, hız sınırlayıcılar ve belirli araç kategorilerine göre uyarlanan hızlara ilişkin mevzuat uyumlaştırılmasındaki eksikliklerin tespiti için mevzuat taraması yapılması ve AETR sözleşmesi ve AB mevzuatına uygun ceza kataloğu oluşturulması

Faaliyet 4. İş Müfettişlerinin işyeri denetimleri yapmak üzere görevlendirilmeleri için gerekli yasal ve istihdama ilişkin çalışmaların EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte başlatılması

Faaliyet 5. AETR Anlaşması uyarınca istenen ulusal istatistiklerin derlenebildiği bir sistemin kurulması, bunun için EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu yetkililerinden oluşan bir çalışma grubunun kurulması

Faaliyet 6. TÜVTÜRK muayene istasyonlarındaki kontrollerde takoğrafa ilişkin kusurların derecelendirilmesinin tekrar değerlendirilmesi, bunun için denetim personelinin eğitimi ve gerekli teknik cihaz ve donanımların yeterli olup olmadığının ele alınması amacıyla TGP Taşımacılık Komitesi ve TÜVTÜRK ile birlikte çalışmaların başlatılması

 

AMAÇ 12

Taşımacılık sektöründe araç güvenliğinin artırılması

Taşımacılık sektöründeki araçların muayene eksiklikleri trafik güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Bu amaçla

Hedef 1. Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren araçlardan muayenesiz araç sayısının minimize edilmesi

Faaliyet 1. İlgili sivil toplum kuruluşlarının üyelerine muayene konularını hatırlatmasının sağlanması, iletişim bilgilerine dair havuz oluşturulabildiği takdirde bunun TUVTURK tarafından yapılması

Faaliyet 2. Kurum içi denetimlere muayene konusunun eklenmesi

Faaliyet 3. TUVTURK tarafından araç cinsine özel bilgilendirici broşür hazırlanması ve dağıtılması

Faaliyet 4. EGM ve Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan denetimlerin sıklaştırılması için gerekli planlamaların yapılması

Faaliyet 5. Muayene öncesinde vergi borcu ve diğer borçların bir ön koşul olmaktan çıkarılması konusunun değerlendirilmesi için Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışmaların başlatılması

 

 AMAÇ 13

TGP Taşımacılık Komitesinin Organizasyonu

Komitemizin çalışmalarının organize edilmesi için oluşturulan kurulun çalışmalarını etkin şekilde yürütebilmesi gerekmektedir. Bu amaçla

Hedef 1. TGP Taşımacılık Komitesi’nin belirli periyotlarda toplanarak çalışmalarını yürütmesi

Faaliyet 1. TGP Taşımacılık Komitesinin 2 ayda bir toplanması

 

 

 


[1] Eğitimler verilerek sertifikalar dağıtılıyor ancak bu sertifikaların denetimi denetim personelince yapılmıyor. Örneğin il/ilçelerde minibüs şoförleri ilgili odalardan bu taşımacılığı yapabilmelerine dair eğitim ve belge alıyorlar. Ancak bunlar trafik polisince denetim konusu dışında tutulduğundan, her hangi bir kişi de minibüs şoförlüğü yapabiliyor. Bunun önüne geçilebilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri, genelge, talimat vb. girişimlerin yapılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami