Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgelerine İlişkin Genelge-2013/KDGM-10/MYB numaralı Genelge yayınlanmıştır.

 T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı  : 18529130-9586

Konu: Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgesi   

                                        19/06/2013

 GENELGE

(2013/KDGM – 10/MYB)

 

 

İlgi: a) 6/7/2009 tarih ve 2009/KUGM – 15/MYB sayılı genelge

       b) 8/4/2010 tarih ve 2010/KUGM– 09/MYB sayılı genelge

 

Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun gerçekleşmesini teminen aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre:

 

(1)     MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi (KTFMYE) Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci maddesi gereğince eğitimden ve sınavdan muaf olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen;

1)      Üst Düzey Yöneticiler;

–       Faaliyet alanına göre(uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,

–       Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı,  yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle  görevli  veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun  belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,

–       Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

–       T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

–       4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,

–       Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

 

2)      Orta Düzey Yöneticiler;

–       Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe,

–       Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı,  yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle  görevli  veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun  belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,

–       Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

–       T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

–       4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,

–       Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

3)   Sürücüler;

–       Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,

–       Başvuru sahibinin 25.02.2003 tarihinden önce alınmış C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birisi,

–       Başvuru sahibinin 25.02.2003 tarihinden önce alınmış B sınıfı sürücü belgesine sahip olması halinde; B sınıfı sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren 25.02.2003 tarihine kadar en az 90 gün süreyle çalıştığını gösteren sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge,

–       T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

–   4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,

–   Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

ile Bakanlığımıza müracaat etmeleri halinde, durumlarına uygun olan ÜDY, ODY veya SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesi,

 

(2)     MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YETKİ BELGESİ

a)      Yetki Belgelerinin Sayısı;

1)   Toplam nüfusu 400.000’in altında olan her il’e 2 (iki) adet eğitim merkezi izni verilmesi,

2)   Toplam nüfusu 400.000’den fazla olan illerde iseilk 400.000 nüfus için 2 adet ve 400.000 nüfustan fazla olan her 200.000’ lik nüfus için ilave bir adet eğitim merkezi izni verilmesi,

3)   Eğitim merkezine bağlı olarak daha önce açılmış bulunan şubeler dışında yeni şube izni verilmemesi,

4)   Daha önce açılan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahip şubelerin, şubenin bulunduğu ildeki eğitim merkezi kotasına dahil edilmemesi,

5)   Nüfusu azalan illerde, mevcut kotanın dolu olması halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinin devamı, ancak bu illerde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde ise ekli listede yeniden belirlenen kota sayısına göre işlem yapılması,

b) Yetki Belgesi Başvurusu

Yönetmeliğin 15 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde belirtilen şartlar ile 16 ncı maddesinde belirtilen “Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler” in yanı sıra;

1)        Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunacaklar tarafından Bakanlığa ibraz edilecek Ön Değerlendirme Formunun (www.kugm.gov.trinternet adresinde yayınlanmaktadır) eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurulması, her sayfasının kaşelenmesi ve yetkili kişi/kişilerce imzalanması,

2)        Eğitim merkezinin sorumlu müdürüne ait nüfus cüzdanı örneği, yüksekokul diploması, adli sicil kaydı belgesi, en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belgenin verilmesi,

3)        Eğitim merkezi adına yapılan her türlü sözleşme veya yazışmaların temsil ve/veya ilzama yetkisi bulunan kişilerce imzalanması,

4)        Eğitim merkezinden sorumlu yöneticinin, bu görevde çalıştığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu giriş bildirgesi ve bu görevi yürüttüğünü gösterir eğitim kurumu yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış atama belgesi veya ticaret sicil gazetesinin verilmesi,

 

 

5)        Eğitim merkezi olarak kullanılacak yer kiralık ise; bu yere ait kira kontratı ile birlikte kiralanan işyerinin kiralayana ait olduğuna dair tapu örneğinin verilmesi,

6)        Adli Sicil Kaydı Belgesi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi düzenleme tarihlerinin Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi başvuru tarihinden en fazla 3 ay öncesine ait olması,

7)        Eğiticiler bir kamu kurumunda çalışıyor ise eğitim merkezinde çalışabileceğine dair ilgili kurumdan alınmış izin belgesi aslının verilmesi,

8)        Eğiticilerle yapılan sözleşmelerde eğiticilerin görevlendirildiği derslerin açıkça belirtilmesi ve ön değerlendirme formunda belirtilen derslerle aynı olmaları,

9)        Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan üniversite veya sektör kuruluşları ile özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odaların, mesleki yeterlilik eğitimi merkezi açılmasına dair yönetim kurulu kararının aslını veya noter tasdikli suretini vermeleri,

10)       Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin eğitim faaliyeti gösterecekleri yerlere ait itfaiye raporu ve belediyeden alınmış işyeri açma belgelerinin aslı yada onaylı örneğini vermeleri,

c) Diğer hususlar;

 

1)        Açılacak eğitim merkezi sayısı 4 ve daha az olan illerde; daha önce aynı ilde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almış olan gerçek kişilerin annesi, babası, eşi, çocukları veya kardeşlerine ait Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi taleplerinin karşılanmaması,

2)        Açılacak eğitim merkezi sayısı 4 ve daha az olan illerde; daha önce aynı ilde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin başka bir tüzel kişilikte pay sahibi olduğunun tespiti halinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi verilmemesi; ayrıca Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alındıktan sonra tüzel kişilikte hisse devri yapılarak pay sahibi olunduğunun tespiti halinde ise devralınmış olan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin iptal edilmesi,

3)        Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahibine ait eğitim merkezlerinin faaliyette bulunduğu adreslerinde herhangi bir değişikliğin olması halinde değişikliğin olduğu tarihten itibaren 90 gün içerisinde KTFMYE Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle faaliyete başlamaları, aksi taktirde yetki belgesinin iptal edilmesi,

 

4)        Başka bir kurum/kuruluşta fiilen görev yapan kişi/kişilerin, eğitim merkezinde sorumlu müdür olarak kabul edilmemesi,

5)        Eğitim merkezlerinde görev alacak olan sorumlu müdürün, en az yüksekokul mezunu olması, mesleki saygınlığa sahip olması ve en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak görev yapmış olması,

6)        Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin sadece merkezi adresi veya merkezi adresin bulunduğu ilin sınırlarında tescil edilmiş şubesi için verilmesi,

7)        Eğitim merkezlerinde görev alacak eğiticilerin, en fazla 3 eğitim kurumunda eğitici olarak görev alabilmeleri,

8)        Yetki belgesi talep edenlerin iştigal konuları arasında eğitim-öğretim hizmetlerinin bulunması,

9)        Eğitim merkezlerinin Bakanlığımızla yapacakları yazışmalarda; temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taleplerinin Ticaret Sicil Gazetelerinde tescil edilmiş unvanları ile birlikte adres, faal haldeki telefon ve faks bilgilerini içeren antetli kağıtlarını kullanmaları,

10)     Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahiplerinin adres değişikliği taleplerinden, sadece aynı il sınırları içerisinde yapılacak adres değişikliklerine ilişkin taleplerin karşılanması,

(3)   MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ

 

1)        Her eğitim döneminin başlama-bitiş tarihlerine, eğiticilere ve kursiyerlere ait bilgiler kurumların yetkililerince http://kamu.turkiye.gov.tr‘de yer alan mesleki yeterlilik eğitim kurumu modülü üzerinden eğitim döneminin başlangıç tarihinden 7 (yedi) takvim günü önce saat 20.00’ye kadar tam olarak girmeleri,

2)        Kursiyerlere ait bilgilerin kaydı sırasında kursiyerlere ait taranacak resimlerin renkli, en çok 6 ay önce çekilmiş ve 4×6 ebadında vesikalık resim olması, bu resimlerin Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesinde ve kursiyerin sınav giriş belgesinde de kullanılması,

3)        Mesleki Yeterlilik sınav giriş belgelerinde farklı kişiye ait fotoğraf olduğunun tespit edilmesi halindebu belge ile sınava girmiş olanların sınavlarının geçersiz sayılması,

4)        Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenecek  SRC  Mesleki Yeterlilik Eğitimi için her bir eğitim programında en az 10 (on), ODY ve ÜDY Mesleki Yeterlilik Eğitimi için her bir eğitim programında en az 5 (beş) kursiyerin bulunması,

 

5)        Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılması ve 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı, 60 puanın altındakilerin başarısız kabul edilmesi ve bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerlerin, kurumların yetkililerince http://kamu.turkiye.gov.tr  üzerinden bildirmeleri,

6)        Başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlığa bildirilen eğitim dönemlerine, bu bildirimden sonra kursiyer kaydının yapılmaması,

7)        Ortak dersleri bulunan eğitimler için karma sınıf oluşturulabilmesi, farklı dersler için ise ayrı sınıflarda ders verilebilmesi,

8)        Eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazananlara Bakanlık onayını müteakiben eğitim kurumlarının yetkililerince http://kamu.turkiye.gov.trüzerinden “Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenmesi,

9)        Bakanlıkça yapılacak denetimleri engelleyen veya denetim yapılmasına imkan vermeyen eğitim merkezlerinin sözkonusu denetim tarihindeki eğitim programlarının geçersiz sayılması ve o eğitim programlarında isimleri bildirilen kursiyerlerin yapılacak sınavlara alınmaması,

10)     Sınav başvurusu başlangıç tarihine kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerlerin o dönemdeki sınava kabul edilmesi, sınav başvurusu başlangıç tarihinden sonra düzenlenen/biten eğitim programlarını tamamlayan kursiyerlerin bir sonraki sınava kabul edilmesi,

11)     Eğitim programları saatlerinin en geç saat 21.00’de sonlandırılacak şekilde

        düzenlenmesi,

12)    Eğitim kurumları tarafından http://kamu.turkiye.gov.trüzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali, ders/eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde Bakanlığımız evrak kaydına girmiş olması,

13)    Eğitim kurumlarındaki kursiyer devam çizelgelerinin, eğitim dönemi içerisinde her ders saati için ayrı ayrı olmak üzere kursiyerler tarafından imzalanması, yoklama çizelgelerinde eğiticinin adı soyadı ve imzasının bulunması. Devam çizelgelerinin Eğitim Kurumunca da en az 1 yıl süreyle saklanması.

14)     Eğitim kurumlarında eğitici olarak görev yapan eğiticilerin bu görevlerinden istifa etmeleri halinde istifa talebinin Bakanlığımız evrak kaydına giriş tarihinden itibaren 30 gün süreyle başka bir eğitim kurumunda görev alamaması,

15)    Mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgelerinin;veriliş tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yapılacak 4 sınav için geçerli sayılması ve bu genelgenin yayımından önce mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgesi almış olup sınav hakkını tamamlamayanlara 30/6/2014 tarihine kadar süre verilmesi,

 

 

 

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri  ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 48 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

(4)   YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER

İlgi (a) ve (b) Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, sözkonusu Genelgelere göre düzenlenmiş olan Mesleki Yeterlilik belgeleri geçerlidir.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

                                                                                                                   Binali YILDIRIM

                                                                                                                            Bakan

 

DAĞITIM

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

İlgili Sektör Kuruluşları

 

Diğer tüm genelgeler için Genelgeler sayfamızı ziyaret edebillirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami