Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik yapıldı!

31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer)
YÖNETMELİK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) N1 ve N1G araç sınıfında yer alan kamyonet cinsi olarak tescil edilen taşıtlarla yapılan ve taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (p) bendinde yer alan “organizatörleri” ibaresi “organizatörü” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ıı) bendinde yer alan “hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü” ibaresi “ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (vv) bendinde yer alan “bir finansal kiralama sözleşmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzun süreli kiralama sözleşmesi” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (yy) bendinde yer alan “sınırları içinde kalan alanı” ibaresi “sınırı ile aynı belediyenin mücavir alanını” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“bbbb) N1 sınıfı taşıt: Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu aracı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmeti” ibaresi “yurt içi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgeleri; bu Yönetmeliğin getirdiği sorumluluk, yükümlülük ve yetki belgesi alma zorunluluğu dikkate alınarak Bakanlığın, seyahatin başladığı ve seyahatin bittiği illerde taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergâh ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair alacağı karara istinaden düzenlenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ile on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) A1 yetki belgesine başvuranlardan, kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet vermek isteyenlerin ayrıca kamu kurum/kuruluşuyla yapılmış asgari 4 taşıt için geçerli taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olması ile Bakanlığa sunulan sözleşmede/sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın altına düşmemesi şarttır. Bu bent çerçevesinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı taşıtların hizmet verecekleri kamu kurum/kuruluşları haricinde taşımacılıkta kullanılması yasaktır. Bu bentte belirtilen taşıtlara ilişkin yasağa uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir.”

“2) 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki gereklilikleri sağlaması şarttır.”

“(16) G, L, M, N ve T türü yetki belgeleri için bu maddede istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının sağlandığına dair Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce düzenlenmiş uygunluk denetim tutanağının bulunması ve söz konusu şartın, yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dâhil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur. Ayrıca, T türü yetki belgeleri için ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile fiziki yer ve mekan şartının sağlandığı alanda yakıcı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerler için belediyelerden alınmış çalışma ruhsatının bulunması şarttır. Ancak, meskun mahal dışında bulunan yerler için sağlanması gereken yüzölçümü dışındaki diğer şartlar Bakanlıkça düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin onuncu fıkrasının (e) bendinin başına “T türü yetki belgeleri için,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 20 adet,” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiş, aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “yapılacak taşıma sözleşmesine istinaden” ibaresinden sonra gelmek üzere “A1 yetki belgesi eki taşıt belgesine” ibaresi eklenmiş, aynı bende aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresi “tescil biriminin” olarak değiştirilmiştir.

“4) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alacakların, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek taşıtlarının 2.900 cm3 silindir hacminden az ve 4 yaşından büyük olmaması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının başına “Yetki belgesi eki taşıt belgesine özmal taşıtların yanı sıra sözleşmeli taşıt da ilave edilebilir.” cümlesi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “K2,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Yetki belgesi sahibinin, doğrudan kiracı olarak taraf olduğu sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “M2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıma işleri organizatörü” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yetki belgesi sahipleri; taşıma başladıktan sonra gerçekleşen arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtları, değişikliğin gerçekleştiği andan itibaren 24 saat içerisinde elektronik olarak Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla,”

“(4) A1, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir ve ihlalde kullanılan taşıt/taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesinden resen düşülür ve düşüm tarihinden itibaren 6 ay geçmeden yeniden herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine eklenemez. Bu fıkraya göre, 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkraya göre iptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 6 ay geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “, ikinci” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (a)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (b), (c), (ç) ve/veya (e)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıtta bulundurulması” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ayrıca yolcunun beraberindeki bagajıyla ilgili 38 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “ve numaralandırılmış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli Araç Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan ve taşıma yapmamaları kaydıyla, trafiğe çıkan” ibaresi “Araç tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 5 iş gününü aşmayan ve taşıma yapılmayan” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “bendinin ikinci cümlesinde” ibaresi “bendinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(50) C2, C3, K1, K3, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri yapacakları taşımalarda yükü verenlerin G, H veya taşıma işleri organizatörü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunup bulunmadıklarını sorgulamakla yükümlüdürler.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “uluslararası tarifesiz” ibaresi “sözleşme yaptığı kamu kurumu haricinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, mevcut hatları için belirlenmiş güzergahları dışına çıkmamak şartıyla, iliçinde 22:01 ile 04:59 saatleri dışında yolcu taşıyamaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “E-Devlet üzerinden elektronik olarak hazırlanır.” ibaresi “elektronik olarak hazırlanarak Bakanlığa bildirilir/iletilir.” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin on ikinci ve on üçüncü fıkraları ile on beşinci fıkrasında yer alan “Ancak, bu fıkraya göre yapılacak değişikliklerde, yedinci fıkrada belirlenen süreler işletilmez.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Ücret tarifeleri, süreleri sonunda yenilenmemeleri halinde yenileri alınıncaya kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın geçerli sayılırlar.”

“(10) 12 yaşın altındaki çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli düzenlenir. Ancak, 6 yaşın altındaki çocuklar ücret alınmadan kucakta seyahat edebilirler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “ve seferin yapılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ile mücbir sebeple seferin yapılamayacak olması halinde, bu durumun tarifede belirtilen saatten en geç 12 saat öncesinden Bakanlığa elektronik olarak bildirilmesi” ibaresi eklenmiş ve onuncu fıkrasında yer alan “10 dakika öncesi veya sonrasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 48 saat öncesinden Bakanlıktan onay almak şartıyla” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri tarafından ücret tarifelerine bağlı olarak hazırlanan zaman tarifeleri, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fiziki veya elektronik olarak hazırlanarak Bakanlığa bildirilir/iletilir. Bu zaman tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, Bakanlık tarafından fiziki veya elektronik olarak onaylanmış olması zorunludur. Zaman tarifesi, süresi bitim tarihi itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni tarife alıncaya kadar aynı süre için geçerli olur. Zaman tarifesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ikinci fıkrasının (c) bendinin” ibaresi “birinci fıkrasının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişilerden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıma işleri organizatörü veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce adlarına C2 veya N2 yetki belgesi düzenlenmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin, C2 yetki belgesini L2 yetki belgesiyle, N2 yetki belgesini L1 yetki belgesiyle bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde değiştirilmesini talep etmeleri halinde; değiştirilecek yetki belgesi ücreti bakımından 30/6/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, mülga Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleri için 2017 yılı geçerli ücret tablosunda belirlenen ücretlerin iki katı ücret dikkate alınarak değişim işlemi sonuçlandırılır.”

“(4) 30/4/2007 tarihinden önce L1, M1 ve/veya N1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak kayıtlı olan taşıtların sahiplerinin, K1 yetki belgesi talep etmeleri halinde, K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde 31/12/2019 tarihine kadar sadece yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1/11/2018” ibaresi “2/1/2019” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) 40 ıncı maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ile belirlenen ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğu 31/12/2020 tarihine kadar,”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “2/1/2019” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı taşıtlarını 30/6/2021 tarihine kadar 24 üncü maddeye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki belgesi sahiplerinden bu yükümlülüklerini 30/6/2021 tarihine kadar yerine getirmeyenlerin taşıtları Bakanlıkça taşıt belgesinden resen düşülür.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren R türü yetki belgeleriyle ilgili;

a) Yeni belge düzenlenmez.

b) Düzenlenmiş olanlar yenilenmez.

(2) Bu madde kapsamındaki faaliyetler Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğine göre değerlendirilir.”

Takograf uygulamasına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 40 ıncı maddenin otuz birinci fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ücret tablosunda yer alan “C1” simgesinin bulunduğu satırdaki “5.000” ibaresi “15.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/1/2018 30295
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/5/2018 30431

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami