2021 Yeniden Değerlendirme oranları açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 04.01.2021 Tarih ve 2020-16 Sayılı Genelge ile; 2021 Yılında uygulanacak Yeniden değerlendirme oranlarını açıkladı.

T.C
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Hukuk Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : 17236356/010.06.02-2020/2 -36 04/012021
Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

GENELGE
(2020/16)


Bakanlığımız Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak;
a) 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
b) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
ç) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY),
e) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği (KTFMYEY),
f) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
g) Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliği
ğ) Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği,
h) Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği,
ı) Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliği,
i) Tren Makinist Yönetmeliği,
j) Demiryolu Emniyet Yönetmeliği,
k) Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği,
l) Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği,
m) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
n) Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
o) Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik,
ö) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,
p) Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,
r) Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi,
s) Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi,
ş) Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi,
t) Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi,
u) Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi,
ü) Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi Yönergesi,
v) Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergesi,
y) Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge,
z) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge
hükümleri uyarınca çeşitli belgeler düzenlemekte ve idari para cezaları uygulamaktadır.


Bununla birlikte her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak belirlenmiş olup ekte yer alan tablolarda Bakanlığımızca düzenlenecek belgeler ve verilecek idari para cezalarının yeniden değerleme oranında düzenlenmiş miktarları belirtilmiştir. Yapılan tüm hesaplamalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne uygun olarak bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmamıştır. İşlemlerin buna göre ifası hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.


Adil KARAİSMAİLOĞLU
Bakan
İmza


Ek: Yeniden Değerleme Oranında Düzenlenmiş
Miktarları Gösteren tablolara el bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://uhdgm.uab.gov.tr/uploads/pages/genelgeler/2021-yili-yeniden-degerleme-oranlari-genelgesi.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami